”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Enquête arbeidsmarktmobiliteit

Gemeente Barneveld, CHE Ede en ACE de Vallei onderzoeken de arbeidsmarktmobiliteit binnen de gemeente Barneveld.

Barneveld werkt aan werk!

In Nederland krimpt de werkzame bevolking als gevolg van de vergrijzing. Ook blijkt dat er een steeds grotere disbalans is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt het in de toekomst steeds moeilijker om het sociaal stelsel betaalbaar te houden.

De arbeidsparticipatie moet worden verhoogd. Meer mensen langer aan het werk!

Zowel ondernemers als de overheid hebben groot belang bij passende oplossingen voor een goed functionerende arbeidsmarkt. De nieuwe Wet werken naar vermogen en het verhogen van de pensioenleeftijd zijn enkele maatregelen van de overheid. De grote uitdaging ligt echter in het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat de 3 O’s, Onderwijs, Ondernemers en Overheid intensief gaan samenwerken. Hoe kunnen potentiële arbeidskrachten toegeleid naar en ‘passend’ worden gemaakt op de huidige en toekomstige vraag op de arbeidsmarkt?

Barneveld geeft het startsein!

De gemeente Barneveld maakt een start met het ontwikkelen van een lokale structuur om dit te realiseren. Het is daarvoor belangrijk dat we goed weten wat de huidige situatie op de lokale arbeidsmarkt is en hoe de vraag zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Vanuit het lokale en regionale aanbod van potentiële arbeidskrachten kan dan, met inzet van gerichte scholing en andere re-integratiemiddelen, effectief op de (toekomstige) vraag worden geanticipeerd.

Om de huidige situatie goed inzichtelijk te krijgen, willen we onderzoek doen en hebben daarvoor een enquête ontwikkeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (academie voor Mens & organisatie) en begeleid door het Arbeidsmobiliteitscentrum ACE-De Vallei. Naast de enquête worden ook met verschillende Barneveldse bedrijven interviews gehouden. Het is mogelijk dat u hiervoor benaderd wordt. We zouden het zeer op prijs stellen als u hieraan zou willen meewerken.

De resultaten van het onderzoek presenteren we tijdens een arbeidsmarktbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt d.d. 31 mei 2012 vanaf 19.30 uur gehouden in het gemeentehuis van Barneveld. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt.

Ik wil u vragen deze link te kopieëren en te plakken in uw internet takenbalk. ://www.surveymonkey.com/s/ACEdeVallei . Vervolgens kunt u de link openen om de vragenlijst in te vullen Het invullen kost u ongeveer 10 minuten maar levert u (en vele anderen) naar verwachting op termijn veel voordeel op. Ik wil u alvast bedanken voor uw medewerking.

Met vriendelijk groet,

G.J. van den Hengel Wethouder gemeente Barneveld

This is for the shadow on the content.