”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

15e Nieuwsflits van 27 oktober 2011

Hierbij de 15e Nieuwsflits met daarin: -weergave van de bijeenkomsten en vooraankondiging bijeenkomst maandag 14 november -voorsprongvoucher -aanbiedingen deelnemers en/of marktpartijen -voor u gelezen -werkzaamheden consulent lopen af per 31 december a.s.

Algemeen

In de periode tussen de 14e en 15e Nieuwsflits zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd. Negenentwintig augustus waren we te gast bij ROC A12 in Veenendaal. Deze bijeenkomst stond in het teken van het jaarverslag en de financiële rapportage.

Vervolgens hield Diane van Moerkerk, accountmanager bij ROC A12, een presentatie over Erkende Verworven Competenties (EVC). Een adequaat instrument om het niveau van uw personeel vast te stellen. Indien noodzakelijk kan een aanvullende (deel)opleiding gevolgd worden via het ROC A12 om het gewenste niveau te behalen en te verzilveren in een MBO diploma. Voor meer informatie kunt u terecht bij het EVC centrum, tel. 0318-455280.

Maandagmiddag 3 oktober waren we te gast bij de CHE in Ede. Het hoofdthema werd ingevuld door Anke Wiersma van Syntens Arnhem. Zij hield een inspirerend betoog over “Het Nieuwe Werken”. De reacties van de deelnemers waren zeer positief en er wordt gezocht naar een vervolg.

Beide bijeenkomsten werden bezocht door ruim 50 personen. Tijdens deze twee bijeenkomsten hebben we matchpoint live anders ingevuld. We kozen voor een vorm van speeddaten met vacatures, kandidaten en kennismaken. Binnen 30 minuten worden er op deze manier 6 kontakten gelegd. Een en ander is te zien door middel van een grote foto in de zaterdageditie van de Gelderlander (22 oktober jl.) in de bijlage: Vallei, rubriek: Onder Ons, bladzijde 36 linksboven.

Onze volgende bijeenkomst is maandagmiddag 14 november a.s. bij IW4 in Veenendaal en niet bij Menzis in Wageningen zoals gecommuniceerd is op onze bijeenkomst van 3 oktober. De inloop is weer vanaf 15.00 uur en we starten om 15.30 uur. Naast matchpointlive wordt een deel van de bijeenkomst ingevuld door Gerben Brinkman van HiTalent, die ook actief betrokken is bij het centrum in Twente: Job2Job. Met zijn kennis en werkervaring vanuit Twente neemt hij ons mee in het denken over “de HR uitdagingen in 2012”. De officiële uitnodiging volgt nog, maar u kunt de datum van deze laatste bijeenkomst van dit jaar alvast reserveren.

VoorsprongVoucher

We zijn bijna aan het eind van dit experiment. Met nog 6 weken te gaan hebben we nog 30 aanvragen over ad € 2.000,- voor een inwerk- of outplacementtraject van de oudere werknemer. Verwacht u de komende 2 maanden hier gebruik van te willen maken? Claim dan een voucher op www.voorsprongvoucher.nl

Aanbiedingen van deelnemers en/of marktpartijen CHE Ede

Het blijkt dat steeds meer deelnemers van ons centrum en het stagebureau van de CHE elkaar weten te vinden. Ook u willen we uitnodigen dit contact te leggen. In veel gevallen kunnen studenten een bijdrage leveren of onderzoek doen naar vraagstukken waar u nu niet zoveel tijd voor heeft. Neem contact op met Petra Schoen van de CHE Ede. ([email protected])

Syntens Arnhem

Zoals eerder aangegeven in deze nieuwsflits zoeken we nog naar verdieping met Anke Wiersma. Zij maakte ons attent op De Energiedag van de MKB Krachtcentrale op 3 november a.s. die vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur wordt gehouden op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Drie topsprekers en 18 belevingsworkshops geven u concrete handvatten om uw organisatie meer onderscheidend te maken. Een organisatie met meer betekenis voor haar omgeving, die meer kracht uit haar medewerkers haalt! Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de site http://mkbkrachtcentrale.nl/ . Hierop staat alle informatie die u nodig heeft en ziet u in een top vier van slimme bedrijven. Ook een bedrijf uit onze regio staat hierbij, alvast van harte gefeliciteerd!

Voor u gelezen:

Ontslag na kort dienstverband: toch hoge ontslagvergoeding Hoe langer in dienst, hoe hoger gemiddeld een ontslagvergoeding bij de kantonrechter kan uitvallen. Toch kan die vergoeding ook na een kort dienstverband alsnog hoog zijn, bijvoorbeeld als een werkgever nalaat om een verbetertraject aan te bieden bij disfunctioneren van een werknemer. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Haarlem. Een 46-jarige werknemer is op 3 mei 2010 bij de werkgever in dienst getreden. In februari 2011 confronteert zijn leidinggevende hem met klachten van collega‟s over zijn functioneren. De werknemer geeft aan zich niet in de klachten te herkennen. Vervolgens wordt de werknemer tijdens een telefoongesprek per 1 maart 2011 op non actief gesteld. De werkgever verzoekt enkele weken daarna ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren van de werknemer. De kantonrechter is van mening dat de werkgever een verwijt valt te maken voor het ontbindingsverzoek, en dat dit moet leiden tot toekenning van een vergoeding. Ontbreken verbetertraject De kantonrechter overweegt dat, los van het antwoord op de vraag of de kritiek op de werknemer terecht was, de werkgever niet kon volstaan met het eenmalig uiten van kritiek op het functioneren van de werknemer om vervolgens op stel en sprong over te gaan tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever had een verbetertraject moeten starten. Door in plaats daarvan de werknemer op non actief te stellen valt de werknemer een verwijt van de verstoorde arbeidsrelatie te maken. Kantonrechtersformule niet toegepast De kantonrechter ziet, mede gezien de verwijtbaarheid van de werkgever in deze, aanleiding om af te wijken van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule zou gelet op de (korte) duur van het dienstverband leiden tot een onredelijke lage uitkomst. De werknemer wordt er nu immers mee geconfronteerd dat hij, na het afronden van een langdurig sollicitatietraject om bij de werkgever in dienst te komen, binnen een jaar weer op zoek moet naar ander werk. Daarbij zal de werknemer toekomstige potentiële werkgevers moeten uitleggen waarom het dienstverband met de werkgever maar een jaar heeft geduurd. Daarbij neemt de kantonrechter in overweging dat in de arbeidsovereenkomst van de werknemer een concurrentiebeding is opgenomen, en dat de werknemer voor zijn werk een Blackberry en iPad op zijn naam heeft aangeschaft, waarvoor hij nu kosten moet maken. Gezien alle genoemde omstandigheden acht de kantonrechter een vergoeding van € 75.000 bruto redelijk, waarvan € 8.000 is bestemd voor juridische kosten.

Rechtbank Haarlem Sector kanton, 27 april 2011, LJN: BR0705

Tip

Uit deze uitspraak blijkt dat ook een kort dienstverband tot een hoge vergoeding kan leiden. Deze werkgever had zich waarschijnlijk aanzienlijke kosten kunnen besparen door beter te documenteren (dossieropbouw!), en met name door een duidelijk verbetertraject met heldere targets vast te stellen.

Bron: HR Praktijk, 30 augustus 2011

Aanpassing arbeidsrechtelijke verplichtingen voor 65-plussers in zicht?

Werkgevers moeten meer worden gestimuleerd om werknemers na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden. Om dit te bereiken, stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief van 12 augustus 2011 aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen voor. Eén van de plannen is het beperken van uw verplichtingen bij ziekte van een 65-plusser. Zo wil hij regelen dat werkgevers minder verplichtingen – zoals loondoorbetaling en re-integratie – hoeven na te komen bij ziekte van een pensioengerechtigde werknemer. Ook wil hij dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om een 65-plusser opeenvolgend een contract voor bepaalde tijd te geven. Daarnaast moet volgens de minister de leeftijdsgrens van 65 jaar geschrapt worden uit de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Deze maatregel is niet bedoeld om werkgevers tegemoet te komen, maar geeft werknemers misschien wel een prikkel om langer te werken. In veel cao‟s staat dat werknemers bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd automatisch ontslagen worden. In de brief geeft de minister aan dat hij wil vastleggen dat deze zogenoemde “pensioenontslagbedingen” alleen geldig zijn als de organisatie dit schriftelijk heeft vastgelegd. Daarnaast benadrukt de minister nog eens dat een automatisch leeftijdsontslag op een lagere leeftijd dan 65 jaar alleen is toegestaan als hier gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de gezondheid of veiligheid van de werknemer of van anderen in gevaar komt als hij na een bepaalde leeftijd blijft werken. Veel werkgevers zijn op dit moment nog huiverig om 65-plussers in dienst te houden of te nemen omdat zij vinden dat zij teveel risico‟s lopen. Hier moet in de visie van de minister verandering in komen, omdat het – gezien de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt – van groot belang is dat oudere werknemers langer aan de slag blijven. In de brief geeft de minister daarom een aantal maatregelen aan om te bevorderen dat werknemers langer kunnen werken. Het wetsvoorstel voor het zogenoemde lichtere arbeidsrechtelijke regime wordt naar verwachting begin 2012 ingediend bij de Tweede Kamer.

Bron: Frans Appelhof, Adviesgroep Loon- en Premieheffing BDO Breda ([email protected] of 076-5714900)

Werkzaamheden consulent

Het driejarig contract tussen de stichting ArbeidsmobiliteitsCentrum ACE de Vallei en ondergetekende loopt op 31 december 2011 af. De komende periode wordt duidelijk hoe publieke- en private organisaties samen verder willen gaan en wat de nieuwe taken worden voor een consulent. In de nieuwsflits van december verwachten we u meer te kunnen vertellen. De huidige werkzaamheden van de consulent zijn en/of worden afgebouwd en worden tijdelijk waar genomen door de bestuursleden. Met vriendelijke groet, Wim Hagendijk, consulent ACE de Vallei

This is for the shadow on the content.