”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

11e nieuwsflits is uit

Na de succesvolle bijeenkomst op 6 december jl. met 70 aanmeldingen en 63 personen aanwezig, nu de vastlegging van het afgelopen jaar en de blik naar 2011. De bijlagen worden op aanvraag gratis naar u verzonden!

Beste deelnemers en geïnteresseerden,

Van niets naar iets: (terugblik en vooruizien)

Vanaf september tot heden is ons duidelijk geworden dat dit centrum zich meer en meer ontwikkelt naar een kennisplatform HRM en/of P&O in de Valleiregio en een ontmoetingsplaats creëert voor mensen die zich bezig houden met personele vraagstukken. Het met elkaar in verbinding brengen van partijen en het coördineren van activiteiten is een boeiende bezigheid. Vertrouwen en samenwerken zijn hierbij de sleutelwoorden. En de eerste stappen die bij dit soort processen horen zijn gezet!

Zo begint het gebruik van matchpoint steeds meer vorm te krijgen. Zoals verteld op onze laatste bijeenkomst zijn er 6 succesvolle matches geweest en ca. 30 matches waarbij men tot de conclusie kwam dat deze niet helemaal precies pasten op vraag- en aanbod.

Het aantal bezoekers van onze bijeenkomst is in dit 2e half jaar enorm gestegen. De bijeenkomst van september had 65 personen, 25 oktober ca. 50 personen en op 6 december jl. hadden we 70 aanmeldingen en uiteindelijk waren 63 personen aanwezig.

Een aantal interessante thema’s zijn behandeld: PZ en Social Media, Intern leerhuis opzetten en de presentatie van kenniscentra om er een paar te noemen.

Ook het aantal actief deelnemende bedrijven groeit gestaag in de Valleiregio. Vooral de plaats Barneveld is op dit moment “koploper” en willen we graag eervol vermelden.

De actieve deelname van bedrijven, organisaties en instellingen vergroot de financiële slagkracht van ons centrum om onze activiteiten te kunnen blijven volhouden. Want vanuit de deelnemers horen we duidelijk dat dit zonder consulent (als verbindende schakel) niet kan. Het ontbreekt de meeste deelnemers aan tijd om (pro-deo) actief deel te nemen, te investeren in de verdere ontwikkeling van dit centrum en zo ook in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de Valleiregio. Naast projecten waarop uw personeel ingezet kan worden (boventallig en/of re-integratie), de invulling van uw vacatures, het vormen van groepen rondom een gemeenschappelijk thema, zijn er ook ontwikkelingen zichtbaar vanuit de gemeenten die erop wijzen dat we elkaar steeds meer nodig zullen hebben voor personele vraagstukken. De start en de ontwikkeling van ons centrum lijkt precies op tijd te zijn ingezet.

Naar de toekomst: Ook in het nieuwe jaar willen we weer interessante thema’s met u bespreken en kennis delen. In januari starten de voorbesprekingen voor onze bijeenkomst op 7 februari a.s. Deze keer wordt een deel van het programma ingevuld door ondermeer een bedrijfsarts en een maatschappelijk werker. Rekening houdend met wat voor u interessant kan zijn.

Maar we hoorden ook een ander thema voorbij komen op onze laatste bijeenkomst namelijk het moeilijk kunnen invullen van vacatures. En daarom is het nodig om ons vizier meer te richten op mensen met een beperking. Meestal zijn deze mensen super gemotiveerd, maar vereist hun beperking wellicht een aanpassing op de werkplek. Een mooie brainstormsessie! Wie wil deze discussie opstarten tijdens een bijeenkomst?

We zijn actief aan de slag met een drietal projecten te weten boventalligen en/of re-integratiekandidaten 2e spoor inzetbaar maken in de detailhandel/horeca sector met een opleiding en baangarantie. Een project jeugdwerkloosheid waarbij jongeren zonder startkwalificatie toch aan het werk kunnen en als laatste een project voor veertig plussers (ouderen zeggen we danů.) om de kennis en kwaliteiten van deze mensen te behouden in de arbeidsmarkt.

Het aardige is nu dat één van deze drie projecten daadwerkelijk van start gaat medio januari 2011. En dat we daarbij de hulp van deelnemers en providers nodig hebben om dit project goed te kunnen laten slagen. Het centrum coördineert en verbindt!

Welk project? Zodra de komende weken de puntjes op de I staan ontvangt u als deelnemer en provider als eerste de in- en outs. Daarna wordt het uitgebreid in de media gepresenteerd. Kortom: blijf deelnemer en blijf ons volgen!

Stand van zaken deelnemers: We hebben 6 december jl. verteld dat Vilente, ’s-Heerenloo, school “De Toekomst”, Steco Metaalwarenfabriek en Arta ons volgen.

De afgelopen bijeenkomsten werden bezocht door mensen die nog niet actief deelnemer zijn. Het bestuur gaat ervan uit dat deze mensen in 2011 wederom onze bijeenkomsten zullen bezoeken en ze daarmee ook deelnemer zijn van ACE de Vallei. Nieuwe deelnemers kunnen vrijblijvend twee maanden het matchingssyteem proberen en een bijeenkomst bijwonen om sfeer te proeven. Na akkoord van deze aspirant deelnemer zal tijdsevenredig een factuur worden verzonden voor 2011. Een ieder bepaalt zelf aan het einde van een jaar (voor 1 december) of deelname voor een nieuw jaar zinvol is.

De lijst van (actieve) deelnemende bedrijven en geïnteresseerden die zichtbaar is op matchpoint wordt in januari geschoond, zodat er een actueel overzicht ontstaat. Uiteraard blijft een ieder wel de nieuwsflits ontvangen en/of lezen onder de rubriek Nieuws op www.acedevallei.nl . Zo kan men later alsnog aansluiten en gebruik maken van de faciliteiten die ons centrum biedt.

Medio december komt er een vernieuwde site vanuit het bestuur van de landelijke poortwachtercentra www.lpwc.nl. Op deze site worden ondermeer alle actieve deelnemers genoemd en wordt een “evenementenkalender” zichtbaar. Dan weet u waar en wanneer er een bepaald thema wordt behandeld en mogelijk ook interessant kan zijn voor u binnen en buiten de Valleiregio!

Activiteiten: -In samenwerking met andere centra van de provincie Gelderland is er een jobfinder gestart. Ze heet: Kira-Maj Terpstra en werkt vanuit Apeldoorn. Zij geeft aan wanneer er mogelijk een match gerealiseerd kan worden. Contacten verlopen vooralsnog via de consulenten.

-Deelname aan een drietal projecten (zie rubriek: naar toekomst)

-Eén van onze deelnemers oriënteert zich op een samenwerking met andere bedrijven uit de sector om te komen tot het opzetten van een Techpool. Op een presentatieavond in kasteel Schaffelaar te Barneveld voor ondermeer de B.I.K (Barneveldse industriële kring), de Kamer van Koophandel en de gemeente Barneveld, waarbij ACE de Vallei wederom onder de aandacht werd gebracht, is door het Technocentrum Ede het initiatief opgepakt om ook hier een Techpool op te gaan starten. Nadere informatie volgt.

-Het aanbod van Bert Winterink (Menzis) om een secretaresseklas te verzorgen in samenwerking met instituut Schoevers staat open. Op aanvraag stuur ik u graag de informatie toe.

-Ook nu is er weer een nieuwsbrief toegevoegd van L&M advies. Dit blijft voor iedereen toch interessante en actuele materie.

-Ook de presentatie van Jobcreator die tijdens onze bijeenkomst van 25 oktober jl. is gehouden, is toegevoegd. De presentaties van de kenniscentra zijn opgevraagd en worden nagezonden.

-Tevens als bijlage een Nieuwjaars groet.

Bijeenkomst 6 december jl. We kunnen terugzien op een geslaagde bijeenkomst door de korte en krachtige presentaties van het COLO, Ecabo, Calibris, Kenteq en de CHE. We hadden 70 aanmeldingen ontvangen en uiteindelijk een opkomst van 63 personen. Allen nogmaals hartelijk dank! Het forum kon een paar vragen beantwoorden voordat we startten met een uitstekend buffet, geregeld door Menzis.

Volgende bijeenkomst: Die staat gepland op maandagmiddag 7 februari 2011 bij Opella in Bennekom. Nadere informatie volgt.

Met vriendelijke groet,
Wim Hagendijk

This is for the shadow on the content.